ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี     คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ปิดสถานที่กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระดับตำบลฯ      
 
 


ทุกวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันไข้เลือดออกอาเซียน" ( ASEAN Dengue Day)...

การส่งเสริมนวัตกรรมจากขยะมูลฝอย บ้านสายธาร หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา...

การส่งเสริมนวัตกรรมจากขยะมูลฝอย บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา...

กิจกรรม Big Cleaning Day ตัดหญ้า ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ องค์การบริหารส่วนตำลคลองเมือง...


ทุกวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันไข้เลือดออกอาเซียน" ( ASEAN Dengue Day)...

การส่งเสริมนวัตกรรมจากขยะมูลฝอย บ้านสายธาร หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา...

การส่งเสริมนวัตกรรมจากขยะมูลฝอย บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา...

กิจกรรม Big Cleaning Day ตัดหญ้า ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ องค์การบริหารส่วนตำลคลองเมือง...

พ่นฆ่าเชื้อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนไทรทอง...

กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะนำโรคในสถานศึกษา ศาสนสถานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลคลองเมือง...

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565...

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ...
 
 
3 มิ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
20 พ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ปิดสถานที่กักกันและสังเก...
9 พ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง การย้าย/รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 เม.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.คลองเมือง
10 มี.ค. 2565 ขอความร่าวมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็...
2 มี.ค. 2565 พระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2563 ผู้บริหาร-สมาชิก
31 มี.ค. 2564 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการสร้าถนน คสล.
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ล้อ
30 เม.ย. 2563 โครงการปรับปรุงและฟูื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้า...
24 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่ววนตำบล อำ...
23 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1
3 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำป...
25 ต.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงกา...
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 472952 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน