โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563      
 
 
 
 
 
   


โครงการเสริมสร้างกำลังใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

โครงการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563...


โครงการเสริมสร้างกำลังใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

โครงการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563...

โครงการร่วมใจเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563...

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562...

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562...

โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
 
 
8 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 พ.ค. 2563 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็...
15 เม.ย. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
28 ม.ค. 2563 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประ...
20 ธ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถน...
20 ธ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถน...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ด้วยวิธิธีประกว...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขน...
8 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
7 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
30 เม.ย. 2563 โครงการปรับปรุงและฟูื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้า...
24 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่ววนตำบล อำ...
23 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1
3 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำป...
25 ต.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงกา...
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 107906 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน