ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2566     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง      
 
 


โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านหัวนาคำ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ...

โครงการสืบสานพระราชณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มะเร็งเต้านม บ้านทรัพย์เจริญ ภายใต้โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ...

โครงการสืบสานพระราชณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มะเร็งเต้านม บ้านพระนารายณ์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ...

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านพระนารายณ์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ...


โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านหัวนาคำ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ...

โครงการสืบสานพระราชณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มะเร็งเต้านม บ้านทรัพย์เจริญ ภายใต้โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ...

โครงการสืบสานพระราชณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มะเร็งเต้านม บ้านพระนารายณ์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ...

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านพระนารายณ์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ...

โครงการภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านหนองขามน้อย ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข...

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4 ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข...

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข...

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข...
 
 
25 ก.ย. 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น...
14 ก.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำ...
14 ก.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยว...
11 ก.ย. 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ
11 ก.ย. 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษ
11 ก.ย. 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขม...
31 มี.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
31 มี.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
30 ก.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
4 ก.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก/โครงสร้างเหล็...
30 มิ.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ด้วย...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4- บ้านโคกไม้งาม หมู่...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 580048 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน