โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  เผยแพร่บทความตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจสุนัขและแมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลคลองเมือง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๖ -บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ ๓      
 
 
 
 
 
   


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563,2564...

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและทุพพลภาพ...

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบบาสโลบ...


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563,2564...

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและทุพพลภาพ...

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบบาสโลบ...

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปากเปื่อย ประจำปีงบประมาณ 2563...

โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563...

การจัดกิจกรรมซักซ้อมความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
 
 
27 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจสุนัขและแมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ...
26 ต.ค. 2563 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหญ้าปล้อง ห...
22 ต.ค. 2563 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น
9 ก.ย. 2563 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติกเเละกล่่องโฟม ...
3 ก.ย. 2563 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ก.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัด...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ด้วยวิธิธีประกว...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขน...
8 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
7 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
30 เม.ย. 2563 โครงการปรับปรุงและฟูื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้า...
24 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่ววนตำบล อำ...
23 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1
3 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำป...
25 ต.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงกา...
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 135814 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน