ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (พ.ศ.2566-2570)     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (พ.ศ.2566-2570)     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding      
 
 


โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565...

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปีงบประมาณ 2565...

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปี 2565...


โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565...

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปีงบประมาณ 2565...

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปี 2565...

โครงการรวมพลังชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก...

โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ...

กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปี 2565...

โครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...
 
 
22 ก.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิ...
22 ก.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4 และ บ้านโคก...
14 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเม...
14 ก.ย. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพลอง หมู...
14 ก.ย. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที...
14 ก.ย. 2565 ประกาศราคากลาง ถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4 และบ้านโคกไม้งาม หม...
4 ก.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก/โครงสร้างเหล็...
31 มี.ค. 2564 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการสร้าถนน คสล.
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ด้วย...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4- บ้านโคกไม้งาม หมู่...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 511637 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน