โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564     งบแสดงฐานะการเงิน อบต.คลองเมือง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563     ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      
 
 
 
 
 


รณรงค์ร่วมกับกิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต/ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"...

กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์ในหน่วยงาน และพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองเมือง...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563,2564...


รณรงค์ร่วมกับกิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต/ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"...

กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์ในหน่วยงาน และพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองเมือง...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563,2564...

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและทุพพลภาพ...

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบบาสโลบ...

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
 
 
12 ม.ค. 2564 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.คลองเมือง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
12 ม.ค. 2564 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
7 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูป...
30 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
29 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโค...
29 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ด้วยวิธิธีประกว...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขน...
8 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
7 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
30 เม.ย. 2563 โครงการปรับปรุงและฟูื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้า...
24 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่ววนตำบล อำ...
23 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1
3 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำป...
25 ต.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงกา...
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 150960 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน