โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร     ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 07_63      
 
 
 
 
 
   


โครงการเสริมสร้างกำลังใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

โครงการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563...


โครงการเสริมสร้างกำลังใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

โครงการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563...

โครงการร่วมใจเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563...

ประชุมคณะกรรมการยกร่างและแก้ไขข้อบัญญัติ อบต.คลองเมือง...

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562...

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562...
 
 
30 ก.ค. 2563 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
20 ก.ค. 2563 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
22 มิ.ย. 2563 สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - พ.ค.63)
10 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสอบถามสำรวจของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
10 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (...
1 มิ.ย. 2563 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ด้วยวิธิธีประกว...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขน...
8 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
7 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
30 เม.ย. 2563 โครงการปรับปรุงและฟูื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้า...
24 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่ววนตำบล อำ...
23 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1
3 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำป...
25 ต.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงกา...
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 119777 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน