โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติกเเละกล่่องโฟม ภายใต้กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2563      
 
 
 
 
 
   


ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563...

การจัดกิจกรรมซักซ้อมความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563...


ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563...

การจัดกิจกรรมซักซ้อมความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563...

โครงการรณรงค์กำจำขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563...

หน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนประจำปี 2563...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการพ่นเคมีกำจัดยุงที่เป็นพาหะของโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลคลองเมือง...

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลคลองเมือง...
 
 
9 ก.ย. 2563 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติกเเละกล่่องโฟม ...
3 ก.ย. 2563 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ก.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัด...
31 ส.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ...
20 ส.ค. 2563 แจ้งการดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงที่เป็นพาหะของโรคเพื่อป้องกันการ...
19 ส.ค. 2563 ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอา...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ด้วยวิธิธีประกว...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส...
12 พ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขน...
8 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
7 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส...
30 เม.ย. 2563 โครงการปรับปรุงและฟูื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้า...
24 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่ววนตำบล อำ...
23 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1
3 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำป...
25 ต.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงกา...
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 130664 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน