ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  ประกาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565     ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปีงบประมาณ 2565     แผนยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส อบต นายก อบต      
 
 


กิจกรรม Kick Off ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5...

ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ATK (Antigen Test Kit) พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง...

กิจกรรม สถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) LQ ระดับตำบล ...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565...


กิจกรรม Kick Off ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5...

ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ATK (Antigen Test Kit) พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง...

กิจกรรม สถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) LQ ระดับตำบล ...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565...

ภาพกิจกรรมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง...

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของผู้ปกครองและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปี 2564...

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564...

กิจกรรม ( Big Cleaning Day) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง สถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2564...
 
 
30 ธ.ค. 2564 แผนยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส อบต นายก อบต
28 ธ.ค. 2564 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบร...
27 ธ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด...
26 ต.ค. 2564 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร...
1 ต.ค. 2564 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่...
1 ต.ค. 2564 คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต
31 มี.ค. 2564 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการสร้าถนน คสล.
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ล้อ
30 เม.ย. 2563 โครงการปรับปรุงและฟูื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้า...
24 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่ววนตำบล อำ...
23 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1
3 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำป...
25 ต.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงกา...
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 376900 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน