E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  รายงานยอดคงเหลือ ปี 2564     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ปี 2563      
 
 


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสอบถามสำรวจของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)...

กิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณถนนหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง...

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสอบถามสำรวจของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)...

กิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณถนนหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง...

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร บริเวณถนนด้านหน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง...

กิจกรรม ลาดตระเวนป่าและทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 เนื่องใน "วัน อปพร." ศูนย์...

กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง...

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...
 
 
20 เม.ย. 2564 ขอความมือมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
16 เม.ย. 2564 แจ้งมาตราการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำห...
16 เม.ย. 2564 การแจ้งหรือศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อ...
8 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ season 3
31 มี.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการส...
26 มี.ค. 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็...
31 มี.ค. 2564 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการสร้าถนน คสล.
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ล้อ
30 เม.ย. 2563 โครงการปรับปรุงและฟูื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้า...
24 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่ววนตำบล อำ...
23 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1
3 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำป...
25 ต.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงกา...
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190010 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน