E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564     รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564     ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564      
 
 


กิจกรรม ( Big Cleaning Day) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง...

โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน...

ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลคลองเมืองฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19...


กิจกรรม ( Big Cleaning Day) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง...

โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน...

ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลคลองเมืองฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19...

ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

ติดตามผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำบลคลองเมือง...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสอบถามสำรวจของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)...
 
 
17 พ.ค. 2564 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...
17 พ.ค. 2564 การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นขึ้น
26 เม.ย. 2564 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...
20 เม.ย. 2564 ขอความมือมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
16 เม.ย. 2564 แจ้งมาตราการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำห...
16 เม.ย. 2564 การแจ้งหรือศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อ...
31 มี.ค. 2564 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการสร้าถนน คสล.
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ล้อ
30 เม.ย. 2563 โครงการปรับปรุงและฟูื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้า...
24 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่ววนตำบล อำ...
23 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1
3 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำป...
25 ต.ค. 2561 โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงกา...
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 255204 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน