ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ส.ค. 2564    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 30
  21 เม.ย. 2564    การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ปี 2563 65
  1 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 75
  29 ต.ค. 2563    คำสั่งปลัดมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดอบต.คลองเมือง 19
  9 ต.ค. 2563    คู่มือปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20
  9 ต.ค. 2563    คู่มือสมรรถนะหลัก 17
  9 ต.ค. 2563    พจนานุกรมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น 19
  9 ก.ค. 2563    คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน 16
  1 ก.ค. 2563    แนวทางการพัฒนาและประกาศคุณธรรมจริยธรรม 69
  1 มิ.ย. 2563    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ) 68

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327574 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน