วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ(สระน้ำประปาบ้านหนองขามน้อย) บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการเฝ้าระวังป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน ๑๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ(สระน้ำประปาบ้านหนองขามน้อย) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง 1 กรกฏาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลาวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมืองระหว่างวันที่1ก.ค2563 ถึง 30 ก.ย 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย ระหว่างวันที่ 1 ก.ค ถึง 30 ก.ย 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง