วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและ ศพด. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เนต และจดทะเบียนโดเมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2-บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3-บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 9 - แยกบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  เม.ย. 2564
ซื้อเครื่องดื่มกาแฟ, น้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) / กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน/กองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง