วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง/สารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguishers) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อโต๊ะหน้าขาว ขนาด ๑๘๐๖๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อมไมค์ลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดหาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อตู้เหล็กบานเปิดสูงแบบสองบานเปิด ขนาด ๙๑.๕๔๕.๗ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด ๒๖ ซม. บรรจุ ๑๔.๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลคลองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง