วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕-วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
28  พ.ย. 2565
เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
28  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์กำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.คลองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างเหมาค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เตรียมสนามแข่งขันกีฬา ดูแลสนามตลอดการแข่งขัน พร้อมทำความสะอาดก่อนและหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาคลองเมืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออุปกรณืการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง