วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์/กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อจัดหาอุปกรณ์ปั๊มน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาไว้ใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน/กองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างผลิตและพิมพ์เอกสารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่มกาแฟ, น้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดหาอุปกรณ์ระบบสูบน้ำของหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปั๊มน้ำเพื่อผลิตน้ำไว้ใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาคลองเมืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง