E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2563    โครงการปรับปรุงและฟูื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 129 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 156 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.70 เมตร 46
  24 เม.ย. 2563    จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่ววนตำบล อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 48
  23 เม.ย. 2563    จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 45
  3 ก.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 47
  25 ต.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จำนวน 11 โครงการ 49
  5 ต.ค. 2561    โครงการจัดซิ้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง 48
  5 ต.ค. 2561    จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 44
  12 ก.ย. 2561    จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตามโครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 43
  25 ก.ค. 2561    โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 43
  18 ก.ค. 2561    โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 255111 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน