E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายคำพันธ์ แก้วกองสี  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นายกัญหา  รักสี   นายปรีชา กระจ่างโพธิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายสำราญ  หลอดพันธ์ นายจำเริญ บุราญรมย์ นายบุญโฮม  คุณสาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   
นายสุริยา  พิลาแดง   นายถวิล  กองไธสง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
นายบุญธรรม  พิรักษา   นายสุดใจ  เพ็ชรนอก นายสุโชค เจริญกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายอิทธิกร นาแซง นายพัตร  ผาสุก นายจำปี ปัดตาตะพัง นายแฉล้ม นาเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายช่วง  มะลาเหลือง นายสำรวย  แพนไธสง นางสาวหัด  สมศรี นายหัน  แทนนำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 255114 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน