E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายบุญทัน  พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย อสม. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ครูอนามัยโรงเรียน บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 190 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากงานควบคุมโรค โรงพยาบาลจักราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว และเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน ตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ของโรคที่เกิดขึ้นในชุมชน ควบคุมโรคเบื้องต้นได้ทันเวลา และลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกและตัดวงจรยุงลายตัวที่เป็นพาหะนำโรค