E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายบุญทัน  พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเด็กและผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็กจำนวน 169 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลจักราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีความรู้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯได้รับการคัดกรองประเมินพัฒนาการตามช่วงวัย และผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สามารถคัดกรองพัฒนาการและประเมินความล่าช้าในแต่ละช่วงวัยพร้อมทั้งมีระบบส่งต่อหากพบความผิดปกติ