โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบบาสโลบ


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบบาสโลบ

ปีงบประมาณ: 2563

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 2 สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: ชมรม อสม.บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเมือง

กลุ่มเป้าหมาย:

     8.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 55 คน

          • 8.4.การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

          • 8.5.การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

          • 8.6.อื่น ๆ