โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ชื่อโครงการ: โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปีงบประมาณ: 2563

ประเภทโครงการ: ประเภทที่ 2 สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน: ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง