โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการรณรงค์กำจัดขยะในชุมชน


งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดโครงการรณรงค์กำจัดขยะในชุมชนขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่จะนำไปกำจัดโดยการฝังกลบหรือเผาทำลาย ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และส่งเสริมให้ชุมชนกำจัดขยะจากครัวเรือนอย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ