โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ ความรู้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันะุกรรมพืช ปลูกฝังประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยุ่ในชุมชน ให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลาย