ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565


โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เพื่อแนะนำให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงระเบียบวินัย ข้อบังคับ และคุณธรรม  จริยธรรม  รวมถึงการปฎิบัติตัวของเด็กและเยาวชนในการอยู่ในสังคม การสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมไทย