ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการรวมพลังชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินดครงการ/กิจกรรม รวมพลังชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก เปิดโครงการกิจกรรมโดย นายบุญทัน พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง/ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม ชุมชน วัด บ้าน โรงเรียน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย