ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอากถนนสายหลักสายรอง ถนนภายในหมู่บ้าน ตามโครงการ


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายบุญทัน พลานชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง นายทองไพร โชติชุม นายบุญโฮม คุณสาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง สมาชิกสภา ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ดำเนินการตามนโยบายโคราชเมืองสะอาดและสวยงาม กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอากถนนสายหลักสายรอง ถนนภายในหมู่บ้าน ตามโครงการ "โคราชจังหวัดสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ปีงบประมาณ 2565