ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567     ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567     รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566      
 
 


โครงการส่งเสริมงานประเพีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567...

กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดเทอม ตำบลคลองเมือง...

การประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมี อบต.คลองเมือง...

โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567...


โครงการส่งเสริมงานประเพีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567...

กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดเทอม ตำบลคลองเมือง...

การประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมี อบต.คลองเมือง...

โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

ลงพื้นที่สุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช...

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเมือง โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัยแบบเต็มพื้นที่...

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเมือง...

โครงการป้องกันโรคระบาดพืชผลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง...
 
 
19 มี.ค. 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เ...
19 มี.ค. 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ...
5 มี.ค. 2567 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ. 2567
1 มี.ค. 2567 รายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566
1 มี.ค. 2567 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ. 2566
1 มี.ค. 2567 แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้...
4 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/เครื่องตัดหญ้า
4 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง/กองช่าง จำนวน 27 รายการ
1 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
27 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์ noteb...
27 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานธงตราสัญลักษณ์
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ด้วย...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4- บ้านโคกไม้งาม หมู่...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 637693 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน