ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  ประกาศราคากลาง     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 9 บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 9 บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1      
 
 


โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567...

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567...

องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)...

31 พฤษภาคม 2567 วันงดสูบบุหรี่โลก "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า"...


โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567...

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567...

องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)...

31 พฤษภาคม 2567 วันงดสูบบุหรี่โลก "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า"...

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2567...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2567...

โครงการส่งเสริมงานประเพีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567...
 
 
4 ก.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที...
19 มี.ค. 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เ...
19 มี.ค. 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ...
5 มี.ค. 2567 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ. 2567
1 มี.ค. 2567 รายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566
1 มี.ค. 2567 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ. 2566
15 ก.ค. 2567 ประกาศราคากลาง
4 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/เครื่องตัดหญ้า
4 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง/กองช่าง จำนวน 27 รายการ
1 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
27 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์ noteb...
4 ก.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที...
4 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ด้วย...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4- บ้านโคกไม้งาม หมู่...
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 650787 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน