วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นง 5605 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน/กองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพลอง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4 และบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา