วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน/กองคลัง จำนวนทั้งหมด ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง/กองช่าง จำนวนทั้งหมด ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 7 เมตร ระยะทาง 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 12,992 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช
6  มิ.ย. 2567
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา