ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตวัสดุท้องถิ่น หลักสูตร การทำข้าวฮางงอก ปี พ.ศ. 2567


1. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตวัสดุท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

 หลักสูตร การทำข้าวฮางงอก

          1.1 วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่  25 มีนาคม 2567

          1.2 สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

          1.3 ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

                   1) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่น

                   2) เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

                   3) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชน

                   4) เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของ รัฐบาลและชุมชน

          1.4 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

                   1) สมาชิกกลุ่มเกษตรกร/ประชาชน ในพื้นที่ตำบลคลองเมือง จำนวน 55 คน

          1.5 ผลการมีส่วนร่วม

                   1) ประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น

                    2) ประชาชนมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

                   3) ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชน

                   4) ประชาชนเกิดการประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลและชุมชน

          1.6 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

                   1) สามารถปรับปรุงและพัฒนาโครงการเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี และพัฒนาต่อยอดไปในอนาคต

                   2) พัฒนาโครงการ/กิจกรรมใหม่ๆให้ประชาชน เพื่อพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชน