ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการสร้างความตระหนักในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2567


ชื่อโครงการ :โครงการสร้างความตระหนักในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อ โรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซีและการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

2.เพื่อให้กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนมีทักษะชีวิตในการป้องกันตัวเอง ทักษะการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการต่อรอง ทักษะการปฏิเสธ และมีความมั่นใจในตัวเองในการป้องกันท้องไม่พร้อม
3.เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนและให้มีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต
4.เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนให้มีทักษะการใช้ชีวิตเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิด การตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร

กลุ่มเป้าหมาย :กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 181 คน

สนับสนุนโดยงบประมาณ : กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง