ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  รายงานการประชุมผู้บริหาร 17 พ.ย. 65     ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน 2565(รอบที่2) ประจำปีงบประมาณ 2566     ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7      
 
 


กิจกรรมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน...

โครงการรณรงค์กำจัดขยะ ปีงบประมาณ 2566...

กิจกรรม Big Cleaning Day ...

โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำชุมชนและตำบลคลองเมือง(ลำห้วยดงพลอง) ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน2565โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคลอง ในการอนุเคราะห์เครื่องจักรกล(เรือนวัตกรรม) จำนวน ...


กิจกรรมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน...

โครงการรณรงค์กำจัดขยะ ปีงบประมาณ 2566...

กิจกรรม Big Cleaning Day ...

โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำชุมชนและตำบลคลองเมือง(ลำห้วยดงพลอง) ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน2565โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคลอง ในการอนุเคราะห์เครื่องจักรกล(เรือนวัตกรรม) จำนวน ...

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565...

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปีงบประมาณ 2565...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ...

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...
 
 
1 ธ.ค. 2565 ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ...
22 พ.ย. 2565 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7
16 พ.ย. 2565 ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ...
15 พ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาคลองเมืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งท...
14 พ.ย. 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปร...
11 พ.ย. 2565 ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7
4 ก.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก/โครงสร้างเหล็...
31 มี.ค. 2564 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการสร้าถนน คสล.
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ด้วย...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4- บ้านโคกไม้งาม หมู่...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536495 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน