วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุทางการเกษตร สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสร้างความตระหนักในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ(อ่างเก็บน้ำคลองเมือง) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunciton แบบฉีดหมึก (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๗-๐๐๐๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม - ซุ้มกิจกรรม ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของรางวัลตอบแทน ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง