วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19  มี.ค. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อทรายทีมีฟอส และน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควันกำจัดยุง ตามโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกและโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างจ้างประดับตกแต่งสถานที่ ตามโครงการเสริมสร้างกำลังใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการติดตั้งระบบสูบบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัมฯาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศรับ - ส่ง ตามโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง