วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลตรวจวัดอุณหภูมิผิวกายด้วยอินฟาเรด (ชนิดมือถือ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง จำนวน ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 กรณีจำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตและพิมพ์เอกสารของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง