วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ Brother 3270CDW ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง