วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 129 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 156 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.70 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ผว 5732 นครราชสีมา (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหารอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ ระหว่าง 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดบ้านหนองขามน้อย ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมืองระหว่างวันที่ 18พ.ค ถึง 30 มิ.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กบ้านโจดกระทิงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-30มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง