วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างเหมาบริการออกแบบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ(สระน้ำประปาบ้านหนองขามน้อย) บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ(สระน้ำประปาบ้านหนองเต็งน้อย) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
8  มิ.ย. 2563
ซื้อนม UHT โรงเรียนประถมศึกษา และ ศพด. ในเขต ตำบลคลองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Brother BTD60 BK กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำประปาบ้านหนองขามน้อย) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างจ้างออกแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ(สระน้ำประปาบ้านหนองเต็งน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง