วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง
10  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ Printer Laserjet ยี่ห้อ HP รุ่น 1020 (12A) สีดำ จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผว 5732 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย ประจำเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง