วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศํยสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตามโครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
13  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัตินพื้นที่ตำบลคลองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อสำนังานปลัด มีความประสงค์จัดซื้อหมึกพิมพ์ Brother 3170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อกองคลังมีความประสงค์ จัดหาวัสดุุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ Brother รุ่น 1210W รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อกองการศึกษาฯ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.353-2523) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ Canon IP7270 สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องปริ๊นท์ Canon LPB 5050 / กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง