วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการเฝ้าระวังป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน ๑๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ(สระน้ำประปาบ้านหนองขามน้อย) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง 1 กรกฏาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลาวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมืองระหว่างวันที่1ก.ค2563 ถึง 30 ก.ย 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย ระหว่างวันที่ 1 ก.ค ถึง 30 ก.ย 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง ระหว่างวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ ระหว่าง 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง