วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
8  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหารถรับ-ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศพด.บ้านหนองขามน้อย ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมือง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง