วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2561
ซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวนทั้งหมด 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน นค 7260 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ Brother 1000 TN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ Brother ๑๐๐๐ TN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศิกายน 2561 - 15 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง เดืือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวันให้กับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหารถรับ-ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง