วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกไม้งาม (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเต็งน้อย (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเมือง (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพระนารายณ์ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดกระทิง (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพลอง (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามน้อย (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุและเชื้อเพลิงหล่อลื่น สำหรับดำเนินการซ่อมแซมถนนภายใน ตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง