วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2561
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถรับ ส่งนักกีฬา โครงกาารส่งนักกีฬาเข้าร่วมการาแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง (จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้น) จำนวน ๑ คัน ๔ วัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและผู้นำเยาวชน (Khlong Muang Gender Youth Leadership Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 24 รายการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและผู้นำเยาวชน (Khlong Muang Gender Youth Leadership Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 9536 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง