วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2562
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์กำจัดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์กำจัดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
10  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรม ซุ้มกิจกรรม ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของรางวัลตอบแทน ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียง รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด จำนวนทั้งหมด ๑๐ รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่มกาแฟ, น้ำดื่ม, แก้วกาแฟ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง