วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2562
ซื้อกระดานไม้อัดพร้อมขาตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสายธาร (แยกทางหลวงชนบท ๕๐๔๒ - แยกทาง นม. ๐๖๒๐๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๖ - (บ้านหนองแมว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองขาม) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศขนาดไมาน้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๕๗ เล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง หมึกพิมพ์ Cannon LPB 5050 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง