วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 9536 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้ออาการเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
เหมาจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียน ที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างต่อสัญญาจ้างจดทะเบียนโดเมน และเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง