วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค 7260 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดหาทรายอะเบท พร้อมน้ำยาเคมีกำจัดยุง ตามโครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลคลองเมือง (กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดอก ป้องกันโรคมือเท้าปาก โรคไข้หวดนก และโรคระบาดอื่นๆ ตามฤดูกาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 โดยวิธ
24  มิ.ย. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์เลเซอร์ รุ่น TN-263BK BROTHER HL-3270CDW ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ Brother รุ่น 1210w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๙๕๓๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปากเปื่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหารถรับ - ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง