วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการรณรงค์กำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเมือง หมู่ที 2 - บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 - บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18  ส.ค. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 -แยกบ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ Brother HL-3270CDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ(สระน้ำประปาบ้านหนองขามน้อย) บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง