วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนกการสอน วััสดุศึกษาและะเครื่องงเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเปิด-ปิด จำนวน ๒ ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อจัหาวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค ๗๒๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Cannon Pixma ip 7200 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง