วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2562
ซื้อจัดหาหมึกพิมพ์เลเซอร์ สีดำ LED BROTHER รุ่น ๑๒๑๐W ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน เน่องในอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 9536 นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค 7260 นครรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการขุดเจาะบ่น้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กประฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง