วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลบริเวณบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองเมือง ประจำงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนทั้งหมด ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ กองการศึกษาฯ Cannon lp ๗๒๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ เลเซอร์ รุ่น BROTHER HL-๓๒๗๐CDW TN-๒๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน จำนวนทั้งหมด ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ Canon LPB 5050 กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง