วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
ซื้อถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถบัสสองชั้นปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถบบทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผว 5732 นครรราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ๓ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมโครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวนทั้งหมด ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบบสูบน้ำบาดาลสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำประปาบ้านพระนารายณ์) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง