วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 (สายที่ 2) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
2  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมืองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง