วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 คอร์ท ประเภทหญิง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๕ ศูนย์ และโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง ๖ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 - บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 (สายที่ 1) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 (สายที่ 3) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 (สายที่ 1) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา