วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 (สายที่ 2) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 (สายที่ 3) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/หมึกพิมพ์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ผว 5732 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ เลื่อยโซ่ยนต์ (ครุภัณฑ์หมายเลข 068-59-0002) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ซ่อมเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง (รหัสครุภัณฑ์ 055-56-0003 และ 055-56-0004) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย ประจำเดือนพฤศจิกายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง