วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ลากจูงเครื่องสูบน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง