วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อรถจักยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสารชนิดมือถือประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์ บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อจัดหาเครื่องเขียนและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมกระเป๋าผ้าสกรีนลายสำหรับบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กของ อบต.คลองเมือง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
25  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะให้ผู้เข้าฝึกอบรม ไป - กลับ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อจัดหากระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ใบ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง